fbpx

Do more of what makes your soul happy

Integritetspolicy

Yoga by Lina AB (”Yoga by Lina”, ”vi”, ”oss”) tar seriöst på den personliga integriteten hos våra kunder. Vår målsättning är att Du ska känna Dig säker på att Din personliga integritet respekteras och att Dina personuppgifter behandlas korrekt. Eventuellt känsliga personuppgifter hanteras med stor försiktighet.

Vi tar såsom personuppgiftsansvarig ansvar för att personuppgifter som behandlas används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

Målet med detta informationsblad är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva för Dig hur och varför vi samlar in, använder, överför och lagrar viss personlig information om Dig. Detta beskriver även vilka rättigheter Du har som registrerad. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vem är personuppgiftsansvarig?

Yoga by Lina AB, org nr 559236-3773
Adress: Fregattvägen 5, 618 34 Kolmården, Sverige
Telefonnummer: 0703334896
E-postadress: [email protected]

Ändamålen med, samt den rättsliga grunden för, respektive behandling

I samband med att Du engagerar Dig hos oss genom att registrera dig i vårt bokningsystem Momoyoga, köpa kort eller abonnemang, deltaga i klasser, anmäla dig till vårt nyhetsbrev eller kontakta oss, sparas vissa personuppgifter om Dig. Personuppgifter behandlas enbart för särskilda och i denna policy angivna ändamål. De personuppgifter som behöver hanteras är e-post, förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, personnummer, köp-, betal- och orderhistorik och IP-adress. Insamlingen och hanteringen av dessa personuppgifter sker i syfte att kunna administrera det avtal Du ingått som kund och för att tillhandahålla träningsmöjligheter på, och tillgång till, vår studio. Utan några personuppgifter kan vi inte identifiera Dig och kan inte heller fullfölja det avtal som Du ingått.

Personuppgiftsbehandlingen är även baserad på vårt berättigade intresse att kunna skicka ut kundundersökningar. Detta gör vi i syfte att förbättra vårt utbud och vår service till Dig för att Din upplevelse skall bli så bra som möjlig. Baserat på samma grund behandlar vi även personuppgifter i syfte att skicka ut nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial till Dig. Sådana utskick sker exempelvis via e-post, sms eller telefon. Ändamålet med detta är att kunna lämna Dig mer relevanta erbjudanden och erbjuda en bättre service.

Hur länge sparas Dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än nödvändigt med hänsyn till ovan angivna ändamål. De flesta personuppgifter sparas dock under hela den period Du är aktiv hos oss. Kriterierna för att fastställa lagringsperioden grundar sig på det avtal Du har ingått, de rättsliga förpliktelser vi har att förhålla oss till samt vårt intresse av att kunna kommunicera med Dig, även under en tid efter att Ditt engagemang upphört. Samma personuppgift kan lagras på flera olika platser för olika ändamål.

Vid prova på, besök eller annat tillfälligt engagemang hos oss insamlas personuppgifter för nyhets- och andra marknadsföringsutskick kopplade till Ditt engagemang. Dessa personuppgifter sparas i upp till arton (18) månader efter att sådant engagemang upphört och gallras därefter.

Vilka rättigheter har Du som registrerad?

Som registrerad har Du ett flertal rättigheter avseende personuppgiftbehandling, vilket förklaras utförligt i GDPR, artikel 12-20. Dessa inkluderar rätten till insyn och att på begäran få tillgång till den information om Dig som behandlas, att begära rättelse eller radering av personuppgifter, att under vissa fall begära begränsning av behandling, att invända mot behandling, samt rätten till dataportabilitet. Du kan alltid begära att personuppgifter som används för marknadsföringsändamål gallras eller att sådana aktiviteter upphör.

Rätten att göra invändningar

I del fall behandling av Dina personuppgifter är baserad på en intresseavvägning har Du alltid rätt att, av skäl som hänför sig till Din specifika situation, när som helst göra invändningar mot sådan behandling, inbegripet profilering.

Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster

När Du besöker våra hemsidor eller använder övriga tjänster såsom vår app, registreras automatiskt information om Din användning för bl.a. profileringsändamål. Denna information kan innehålla personuppgifter och kan omfatta vilka tjänster Du använder, vilka sidor Du besöker och hur Du beter Dig på ex. webbplatsen. Informationen kan delas upp i kategorierna nedan.

  • teknisk information om Din enhet och Internet-anslutning
  • information om hur Du använder tjänsterna; användarbeteende
  • platsinformation
  • uppgifter från andra källor

Du kan alltid återkalla till Ditt samtycke

Vid insamling och behandling av eventuell hälsodata, inbegripet träningshistorik och personliga mål, tillfrågas Du om Ditt samtycke. Du har alltid rätt att återkalla sådant samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Om Du återkallar Ditt samtycke kommer behandlingen av dessa personuppgifter upphöra och personuppgifterna raderas i den utsträckning behandlingen grundades på samtycket.

Säkerhet

All behandling av Dina personuppgifter sker på ett betryggande sätt. Skydd finns mot både intrång och förstöring av personuppgifter och vi vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska riskerna med detta.

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen

En tillsynsmyndighet i varje EU-land ska övervaka att de som behandlar personuppgifter följer GDPR. I Sverige har Datainspektionen denna roll. Ytterligare information finns på Datainspektionens webbplats, www.datainspektionen.se.

Cookies

Cookies används för att mäta antalet besök och spara statistik (exempelvis om operativsystem, webbläsare och besökta sidor) samt för att kunna följa hur besökare navigerar. Informationen gör det möjligt för oss att utveckla och förbättra webbplatsen.

Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Information om besökare kan inte spåras av Yoga by Lina. Om du vill stänga av användningen av cookies gör du det i inställningarna för din webbläsare.

Vad är cookies?

En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära. Permanenta cookies lagras som en fil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Temporära, så kallade Session-cookies, lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Analysverktyg

Google Analytics

Vi använder Google Analytics på webbplatsen för att utvärdera besöksstatistik och kunna förbättra innehåll, navigation och struktur för att ge dig en så bra användarupplevelse som möjligt. Google Analytics använder cookies och information som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress). Detta vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Vi lagrar användar- och händelsedata (sk. Data Retention) i Google Analytics i 38 månader, sedan raderas den automatiskt.

Google kan överföra informationen till tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kopplar inte samman IP-adresser med annan data som de innehar. Genom att besöka vår webbplats samtycker du till att Google behandlar dina personuppgifter på detta sätt och för de syften som beskrivs ovan. Om du vill stänga av cookies gör du det i inställningarna för din webbläsare.

Kontakt

Vid eventuella frågor om hur vi hanterar Dina personuppgifter, kan Du kontakta [email protected]

Versionshantering

Detta är version 1.0 av Yoga by Linas integritetspolicy som publicerades 2020-05-13. Policyn uppdateras löpande och publiceras på yogabylina.se.